Statut fundacji

Odpowiedzialni za Marzenia

 • 1

Cele i zasady działania Fundacji

§ 7

 1. Pomoc w budowaniu pozytywnych relacji ludzi ze społeczeństwem; rozwijanie umiejętności empatycznego myślenia-jako wyznacznika dobrej komunikacji i szczęścia.
 2. Zachęcanie do prac wolontarystycznych. Empatia jako wybór i droga do drugiego człowieka - czerpanie radości z pomagania,
 3. Wspieranie grupowych działań opartych na współpracy i realizowaniu wspólnych celów, wspólne robienie rzeczy bezinteresownych dla dobra innych w tym bezrobotnych, bezdomnych, słabszych, niepełnosprawnych, cierpiących ludzi i zwierząt,
 4. Inspirowanie innych do działań nietypowych, uczenie otwartości i kreatywnego myślenia,
 5. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 6. Ochrona i promocja zdrowia, w tym promocja sportu,
 7. Ekologia i ochrona zwierząt, w tym ochrona zasobów przyrodniczych i kulturowych naszego kraju, rozwój działalności na rzecz ochrony środowiska, wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych,
 8. Dbałość o kulturę i dziedzictwo narodowe,
 9. Promowanie czytelnictwa jako narzędzia edukacyjnego do budowania kapitału społecznego i kulturowego; promowanie literatury jako ważnej przestrzeni działalności kulturalnej człowieka; promowanie literatury jako ważnej dziedziny gospodarki kreatywnej na płaszczyźnie lokalnej, regionalnej, makroregionalnej i międzynarodowej,
 10. Inspirowanie i tworzenie warunków dla powstawania nowych inicjatyw literackich i promujących czytelnictwo; a także wzmacnianie inicjatyw łączących literaturę z biznesem, turystyką kulturalną i zarządzaniem samorządowym,
 11. Wykorzystanie literatury jako narzędzia przyczyniającego się do wzrostu spójności społecznej, wzmacniania dialogu międzykulturowego, a także ważnej przestrzeni refleksji o prawach człowieka,
 12. Podejmowanie działań zmierzających do integracji dzieci i młodzieży ze społeczeństwem w tym osobami starszymi i osobami niepełnosprawnymi,
 13. Szeroko zakrojona działalność z wykorzystaniem: nowych mediów, Internetu, Video, prasy w celach aktywizacji i rozwoju świadomości sprawczej,
 14. Udzielanie pomocy materialnej, środowiskowej, merytorycznej, edukacyjnej oraz wszelkiej innej pomocy dzieciom, młodzieży ( jak również dzieciom z ośrodków wychowawczych, Domów Dziecka). Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
 15. Zaznaczanie obecności seniorów, osób samotnych, bezdomnych oraz osób z niepelnosprawnościami w życiu społecznym, przeciwdziałanie wykluczeniu i zachęcanie do aktywności społecznej,
 16. Promowanie i aktywizowanie miasta i regionu;
 17. Realizowanie idei „Smart City” w mieście
 18. Wspieranie działań aktywizujących społeczności lokalne, grupy nieformalne, osoby i grupy marginalizowane;
 19. Public relations - pomoc w kształtowanie stosunków społecznych danego podmiotu z jego otoczeniem.