Statut fundacji

Odpowiedzialni za Marzenia

  • 1

Cele i zasady działania Fundacji

§ 7

1. POMOC W BUDOWANIU POZYTYWNYCH RELACJI LUDZI ZE SPOŁECZEŃSTWEM; ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI EMPATYCZNEGO MYŚLENIA - JAKO WYZNACZNIKA DOBREJ KOMUNIKACJI I SZCZĘŚCIA

2. ZACHĘCANIE DO PRAC WOLONTARYSTYCZNYCH. EMPATIA JAKO WYBÓR I DROGA DO DRUGIEGO CZŁOWIEKA - CZERPANIE RADOŚCI Z POMAGANIA

3. WSPIERANIE GRUPOWYCH DZIAŁAŃ OPARTYCH NA WSPÓŁPRACY I REALIZOWANIU WSPÓLNYCH CELÓW, WSPÓLNE ROBIENIE RZECZY BEZINTERESOWNYCH DLA DOBRA INNYCH W TYM BEZROBOTNYCH, BEZDOMNYCH, SŁABSZYCH, NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CIERPIĄCYCH LUDZI I ZWIERZĄT

4. INSPIROWANIE INNYCH DO DZIAŁAŃ NIETYPOWYCH, UCZENIE OTWARTOŚCI I KREATYWNEGO MYŚLENIA

5. DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH

6. OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA, W TYM PROMOCJA SPORTU

7. EKOLOGIA I OCHRONA ZWIERZĄT, W TYM OCHRONA ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH I KULTUROWYCH NASZEGO KRAJU, ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA, WSPIERANIE LOKALNYCH INICJATYW SPOŁECZNYCH

8. DBAŁOŚĆ O KULTURĘ I DZIEDZICTWO NARODOWE

9. PROMOWANIE CZYTELNICTWA JAKO NARZĘDZIA EDUKACYJNEGO DO BUDOWANIA KAPITAŁU SPOŁECZNEGO I KULTUROWEGO; PROMOWANIE LITERATURY JAKO WAŻNEJ PRZESTRZENI DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ CZŁOWIEKA; PROMOWANIE LITERATURY JAKO WAŻNEJ DZIEDZINY GOSPODARKI KREATYWNEJ NA PŁASZCZYŹNIE LOKALNEJ, REGIONALNEJ, MAKROREGIONALNEJ I MIĘDZYNARODOWEJ

10.INSPIROWANIE I TWORZENIE WARUNKÓW DLA POWSTAWANIA NOWYCH INICJATYW LITERACKICH I PROMUJĄCYCH CZYTELNICTWO, A TAKŻE WZMACNIANIE INICJATYW ŁĄCZĄCYCH LITERATURĘ Z BIZNESEM, TURYSTYKĄ KULTURALNĄ I ZARZĄDZANIEM SAMORZĄDOWYM

11. WYKORZYSTANIE LITERATURY JAKO NARZĘDZIA PRZYCZYNIAJĄCEGO SIĘ DO WZROSTU SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ, WZMACNIANIA DIALOGU MIĘDZYKULTUROWEGO, A TAKŻE WAŻNEJ PRZESTRZENI REFLEKSJI O PRAWACH CZŁOWIEKA

12. PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ ZMIERZAJĄCYCH DO INTEGRACJI DZIECI I MŁODZIEŻY ZE SPOŁECZEŃSTWEM W TYM OSOBAMI STARSZYMI I OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI

13. Promowanie czytelnictwa jako narzędzia budowania kapitału społecznego i kulturowego,

14. Inspirowanie i tworzenie warunków dla powstawania nowych inicjatyw literackich i promujących czytelnictwo,

15. Wzmacnianie inicjatyw łączących literaturę z biznesem, turystyką kulturalną i zarządzaniem samorządowym,

16. Wykorzystanie literatury jako narzędzia przyczyniającego się do wzrostu spójności społecznej, wzmacniania dialogu międzykulturowego, a także ważnej przestrzeni refleksji o prawach człowieka,

17. Podejmowanie działań zmierzających do integracji dzieci i młodzieży ze społeczeństwem ( w tym osobami starszymi),

18. Szeroko zakrojona działalność z wykorzystaniem: nowych mediów, Internetu, Video, prasy w celach aktywizacji i rozwoju świadomości sprawczej,

19. Udzielanie pomocy materialnej, środowiskowej, merytorycznej, edukacyjnej oraz wszelkiej innej pomocy dzieciom, młodzieży ( jak również dzieciom z ośrodków wychowawczych, Domów Dziecka). Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,

20. Zaznaczanie obecności seniorów w życiu społecznym, przeciwdziałanie wykluczeniu i zachęcanie do aktywności społecznej,

21. Promowanie i aktywizowanie miasta i regionu, 

22. Realizowanie idei „Smart City”,

23. Wspieranie działań aktywizujących społeczności lokalne, grupy nieformalne, osoby i grupy marginalizowane,

24. Public relations - kształtowanie stosunków społecznych danego podmiotu z jego otoczeniem.